Schodolez, alebo zdvíhacie zaradenie je možno získať aj s podporou štátneho príspevku pre ŤZP až do výšky 95% z ceny zariadenia. Okrem schodolezu môžete tento príspevok získať aj na: osobné zdviháky do auta, šikmé schodiskové plošiny, zvislé schodiskové plošiny, výťahy a stropné zdviháky.

V nasledujúcich riadkoch vám popíšeme všetky podmienky, ktoré vám pomôžu k získaniu finančného príspevku na zdvíhacie zariadenie cez finančnú podporu od ÚPSVaR.

Podrobné a najmä vždy aktualizované podmienky získania príspevku nádjete na oficiálnych stránkach Ministerstva práce sociálych vecí a rodiny

 


Nelámte si hlavu nad povinnosťami

Zavolajte nám na našu bezplatnú infolinku. Radi vám pomôžeme a pokusíme sa vám uľahčiť vašu cestu na získaní štátneho príspevku.

Chcem pomôcť s vybavením príspevku

Príspevok sa poskytuje v prípade, že:

je imobilná osoba s ŤZP odkázaná podľa posudku na zdvíhacie zariadenie,

ak sa zariadenie neposkytuje a nezapožičiava z verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,

ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná sociálno-pobytová služba (výnimku tvoria poskytované služby nezaopatrenému dieťatu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo sústavnej prípravy na povolanie),

ak ÚPSVaR vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytuje aj na kúpu viacerých zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa všetky podmienky na poskytnutie príspevku na každé z týchto zdvíhacích zariadení, ak si viacero takýchto osôb kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok sa neposkytne, pokiaľ príjem osoby s ŤZP prevyšuje 5-násobok sumy životného minima,

ak bolo zdvíhacie zariadenie zakúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku.

Kúpou zdvíhacieho zariadenia sa myslí aj, kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, inštalácia, stavebná úprava, pokiaľ je potrebná na inštaláciu a prevádzku. Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má ŤZP osoba trvalý pobyt v byte,  alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude vykonávať stavebná úprava.

Potrebné dokumenty a povinnosti

Na priznanie príspevku, je potrebné podať písomnú žiadosť o priznanie peňažného príspevku  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. 

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali na našej bezplatnej infolinke: 0800 199 060, kde vám veľmi radi a bezplatne pomôžeme.

Je možné získať ďalší peňažný príspevok?

Ďalší príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj pôvodný účel. Tento účel neplní ak:

je zariadenie nefunkčné a nemožno ho opraviť

Je nefunkčné a cena opravy, alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% z ceny zariadenia, na ktoré bol príspevok poskytnutý,

vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

 

Aká je výška peňažného príspevku?

Peňažný príspevok možno získať v najväčšej výške 11 617,88 €. Výška tohto príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou, ktorá závisí od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Už viac ako 15 rokov vám ponúkame profesionálne bezbariérové riešenia a potrebnú poradenskú pomoc pri prefinancovaní týchto riešení. Preto pokiaľ potrebujete poradiť, tak neváhajte a zavolajte nám na bezplatnú infolinku 0800 199 060